Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE
Świadczymy profesjonalne usługi lecznicze w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Chorzowa i okolic. Oferujemy tak szeroki i bezpłatny zakres pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej.

OŚRODEK PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I DYSFUNKCJOM SPOŁECZNYM
Chorzów, ul. Katowicka 77

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy psychologicznej zadzwoń i umów się na konsultację.  

tel. 515 784 127

 

Rejestracja telefoniczna czynna jest
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WOLNE TERMINY

(Uwaga: trwa nabór do grupy psychoterapeutycznej. Profil grupy: leczenie zaburzeń lękowych, nastroju i osobowości. Zapraszamy!)

Formy wsparcia:

 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa
 • Terapia uzależnień indywidualna
 • Terapia uzależnień grupowa
 • Terapia par i rodzin
 • Lekarskie porady psychiatryczne
 • Konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania

Terapia prowadzona jest przez doświadczonych, dyplomowanych psychoterapeutów, psychologów i lekarzy.

Dla kogo?

Oferujemy szeroką i profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Kierowana jest ona do wszystkich osób poszukujących pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, których problemy pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z nadużywaniem alkoholu. 

Nasze wsparcie kierowane jest zatem nie tylko do osób uzależnionych, ale także ich otoczenia – współmałżonków, dzieci, rodziców. Również do osób, które z coraz większą częstotliwością sięgają po alkohol, aby poczuć się lepiej i złagodzić napięcia codziennego życia. 

W praktyce oznacza to, że skorzystać z takiego wsparcia może każdy, kto doświadcza psychicznego cierpienia i niepokojących objawów, które związane są w jakiś sposób z piciem alkoholu własnym lub przez bliską osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy obecne problemy są wynikiem doświadczeń z przeszłości (np. osoby współuzależnione, DDA). 

Kto to finansuje?

Wsparcie świadczone jest w ramach projektu pt. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 

Wartość projektu: 312.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN
Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Cel główny projektu:

Działania w projekcie kierowane są osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Alkohol jest w naszym społeczeństwie wszechobecny, a nadużywany wyrządza ogromne szkody w związkach i rodzinach. Wiele osób, które wywodzą się ze środowisk, gdzie alkohol był obecny, cierpi psychicznie i ma kłopoty z adaptacją, a ich sposób funkcjonowania często opisywany jest jako syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika lub syndrom współuzależnienia. Osoby te mogą wieść satysfakcjonujące życie, czasem potrzebują jednak pracy nad sobą, czyli psychoterapii. Ponieważ zbyt często pomoc specjalisty jest albo trudno dostępna, albo zbyt droga, w naszym projekcie osoby te zostały objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia. W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:

 • pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
 • podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
 • nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
 • rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:

 • poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
 • zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
 • podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
 • pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

Zadzwoń i przyjdź. Zapraszamy!