Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Terapia uzależnień grupowa

Praca terapeutyczna prowadzona jest na poziomie podstawowym i oparta jest na założeniach integracyjnej koncepcji leczenia. Celem grupowej TERAPII podstawowej jest przede wszystkim zbudowanie i podtrzymanie motywacji do abstynencji oraz edukacja w zakresie własnego uzależnienia, jego skutków i metod zapobiegania nawrotom. Cele w grupowej TERAPII pogłębionej koncentrują się na zdobyciu umiejętności rozumienia i kontroli własnych zachowań w powiązaniu z rozumieniem swoich emocji emocjonalnego oraz relacji z innymi. Cele terapii grupowej osób współuzależnionych (DDA, małżonkowie osób uzależnionych) to głównie możliwość wglądowej pracy terapeutycznej nad urazami i niekonstruktywnymi sposobami radzenia sobie w odniesieniu do historii życia.

Praca w grupie daje możliwość leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Warunkiem dobrych rezultatów jest regularnie uczęszczanie na spotkania i aktywne w nich uczestniczenie. W czasie sesji spotyka się ludzi z podobnymi problemami możliwe jest nauczenie się różnych sposobów radzenia sobie z problemami. Ważnym uczuciem doświadczanym przez osoby uzależnione jest wstyd, który daje się oswoić i przepracować tylko w relacji z innymi osobami.

Ogólny zarys przebiegu terapii podstawowej:

 1. Analiza powodów i motywacji do zgłoszenia.
 2. Ustalenie ram współpracy.
 3. Postawienie diagnozy.
 4. Ocena, usystematyzowanie i rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu.
 5. Praca nad mechanizmami obronnymi.
 6. Zapoznanie z rzeczywistymi objawami alkoholizmu.
 7. Przedstawienie mechanizmów choroby alkoholowej.
 8. Uporządkowanie i przebudowa sposobu myślenia klienta na temat własnej sytuacji.
 9. Analiza przekonań klienta o możliwości powodzenia terapii.
 10. Ukazanie pozytywów trzeźwego życia i przedstawienie pozornych korzyści z picia.
 11. Wzmocnienie klienta przez pokazanie jego mocnych stron, wspieranie wczesnej abstynencji.

Ogólny zarys przebiegu terapii zaawansowanej (udział możliwy jest po uprzednim zakończeniu terapii podstawowej):

 1. Zdobycie umiejętności skutecznego zapobiegania nawrotom.
 2. Wycofywanie się z innych zachowań nałogowych.
 3. Określenie potrzeb i celów służących dalszemu zdrowieniu.
 4. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany.
 5. Identyfikowanie, rozwijanie, korzystanie z zasobów osobistych i społecznych.
 6. Wspieranie rozumienia siebie i rozwijanie zdolności do samoregulacji.
 7. Rozumienie własnego systemu regulacji emocjonalne.
 8. Zdolność do rozumienia i adekwatnej oceny wewnętrznego świata osób w otoczeni.
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z poczuciem winy, wstydem, lękiem.
 10. Wdrażanie aktywności alternatywnych wobec zachowań destrukcyjnych.
 11. Wzmacnianie satysfakcji związanej z zachowaniami prozdrowotnymi i prospołecznymi.

Ogólny zarys przebiegu terapii osób współuzależnionych (DDA):

 1. pogłębienie wiedzy na temat współuzależnienia i rozumienia siebie w tym kontekście
 2. praca nad konstruktywnym radzeniem sobie z uczuciami i potrzebami – rozpoznawanie, wyrażanie i zaspokajanie ich
 3. rozwijanie umiejętności realizowania ról i zadań życiowych w sposób konstruktywny i odpowiedzialny.
W pracy wykorzystane są metody działań skierowanych na rozwiązanie, które poprzez zastosowanie różnych narzędzi pozwalają wydobyć wszystkie możliwe zasoby klienta i zmotywować go do dalszej pracy nad własnym problemem alkoholowym.
 
Sesje terapii grupowej uzależnień odbywają się raz w tygodniu w soboty w godzinach przedpołudniowych. Trwają dwie godziny. Cykl leczenia trwa zwykle sześć do dwunastu miesięcy i czasem, w razie potrzeby, może zostać przedłużony.
 
Aby rozpocząć pracę w grupie terapii uzależnień należy umówić się telefonicznie na konsultacje.